Porto

Leergang Ouderengeneeskunde

Leergang Ouderengeneeskunde

De Leergang Ouderengeneeskunde is een initiatief van Verenso en de nascholingsinstituten Boerhaave, GERION, Leerhuizen Palliatieve Zorg, PAO Heyendael en Wenckebach UMCG. De Leergang Ouderengeneeskunde brengt een programma onder de aandacht specifiek gericht op specialisten ouderengeneeskunde.

Naast deze leergang organiseren de instituten diverse cursussen voor zowel huisartsen als specialisten ouderengeneeskunde. U treft het volledige cursusaanbod aan op hun websites (zie links op internet).

 Najaar

  

Geriatrische revalidatie, 5-daagsecursus (GERION)

Verdieping van de kennis en vaardigheden op het gebied van geriatrische revalidatiezorg.

 5 september

 

Beyond frailty: the future of old age (GERION)

Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij GERION, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, VU medisch centrum. In de ochtend bekende internationale en nationale sprekers. In de middag 20 parallelsessies met zeer uiteenlopende onderwerpen, en aansluitend een feest.
Aanmelden via www.gerion.nl 

12 september

 

Hart- en longgeluiden (Boerhaave nascholing)

Luisteren naar hart en longen is een dagelijkse handeling van de praktiserend huisarts en specialist ouderengeneeskunde. De vraag is of altijd duidelijk is waar men naar luistert. Als een hart- of longgeluid wordt gehoord, wat is dan het kenmerkende ervan? Is het normaal of afwijkend en vooral: wat is de betekenis van het al dan niet horen van een bepaald geluid voor de verdere diagnostiek en het beleid? Vragen over de doelmatigheid en doelgerichtheid van uw routine-auscultatie van hart en longen komen in deze cursus aan de orde. 

12 september
10 oktober
14 november
12 december en
16 januari 2015

 

Aan de slag !Specialist ouderengeneeskunde en huisarts samen sterk voor kwetsbare ouderen thuis (GERION)

Een unieke en uitdagende 5-daagse cursus voor specialisten ouderengeneeskunde die in samenwerking met de huisarts een sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verzorgingshuis voor nu en in de toekomst willen realiseren. 

19 september
26 september
31 oktober
14 november en
12 december

 

Geriatrische revalidatie, 5-daagse cursus (GERION)

25 september

 

Onderwijscyclus: Pijn en last bij tumoren (PAO Heyendael)

Tijdens deze bijeenkomst (19:00–21:50 uur ) wordt een update gegeven over vóórkomen, diagnostiek en behandeling van de veel voorkomende tumorsoorten. Pijn en last bij prostaatcarcinoom. 

25 september

 

Vorderingen in het specialisme ouderengeneeskunde (Boerhaave nascholing)

Dit jaar worden drie thema’s behandeld: infectieziekten; capita selecta en psychogeriatrie.

Met het thema infectieziekten wordt stilgestaan bij de afweer van ouderen. Tijdens capita selecta wordt een viertal onderwerpen besproken: slaapstoornissen; palliatieve sedatie; goede voeding voor ouderen en de meerwaarde van protonpompremmers: hoe terecht is het dat deze middelen op zo’n enorm grote schaal worden voorgeschreven? 

Het gehele middagprogramma staat in het teken van de psychogeriatrie. Naast het bespreken van de onderwerpen apathie en depressie wordt aandacht besteed aan de rol van koffie bij onrust en slaapproblemen bij dementie.  De relatie tussen levensbeschouwing en psychiatrie, het belang van cultuurverschillen bij de diagnostiek en behandeling van dementie. De cursusdag wordt afgesloten met een letterlijk en figuurlijk verrassende  voordracht over “Onvergetelijk stedelijk”: museumrondleidingen voor mensen met dementie, bedacht in het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMA). 

2 en 3 oktober

 

Masterclass filosofie: Lijden en dood in de filosofie (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

De inhoud van deze Masterclass draait om de vraag naar de existentiële betekenis van lijden en dood – naar de zinloosheid ervan, maar juist ook naar de mogelijke zin voor het menselijke bestaan. Met tenslotte misschien de troostende boodschap dat we gelukkig moeten zijn met onze sterfelijkheid. Onvermijdelijk en onophoudelijk worden we in ons leven geconfronteerd met lijden en dood, als twee ‘gegevens’ die we van ons lijf willen houden. Ze zijn in velerlei opzicht ongrijpbaar, en eigenlijk alleen maar te ‘begrijpen’ in hun kwaadaardige zinloosheid. Die absurditeit is ook beschreven door de filosofen. Maar die stelden tevens de (gevaarlijke) vraag naar de mogelijke zin van het lijden en de dood voor het menselijke bestaan.

Deze cursus verdiept zich in het volle existentiële gewicht (negatief en positief), of beter: in de gewichtigheid van het lijden en de dood voor de mens die een authentiek bestaan wil leiden. Met andere woorden: de vraag naar de zin deze cursus besproken: Levinas over de mens als kwetsbaarheid; Schopenhauer en de nutteloosheid van het lijden; Nietzsche en het nut van het lijden; Levinas over het nutteloze en ‘nuttige’ lijden; Heidegger en Levinas over authenticiteit in verband met de dood. Accreditatie: ABAN 12 punten, VGVZ 8 punten. 

6 - 9 oktober
8 december

 

Multidisciplinaire Masterclass Teaching the Teacher Palliatieve Zorg (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Training in het omzetten van ervaring in palliatieve zorg naar praktijkgerichte onderwijsvormen. In deze training spelen de inhoudelijke aspecten uiteraard een belangrijke rol, de nadruk ligt echter op de wijze waarop deze specifieke problematiek van palliatieve zorg onderwijskundig vorm kan krijgen. Deze multidisciplinaire cursus vertrekt vanuit het learning style model van David Kolb en bouwt verder op een methodiek die Ruthmarijke Smeding, educatief specialist, de afgelopen jaren tijdens diverse internationale cursussen heeft ontwikkeld. De cursus is waardevol voor professionals met enige onderwijservaring en voor consulenten palliatieve zorg. Accreditatie: 30 punten. 

8 oktober

 

Ouderenpsychiatrie (PAO Heyendael)

Tijdens deze eendaagse cursus krijgt u handvatten om beter met psychiatrische problematiek in de eerste lijn om te gaan. Doelstelling van deze nascholingsdag luidt dan ook: Het vergroten van de kennis van vaak voorkomende psychiatrische problematiek en behandelmethoden bij oudere patiënten en het bieden van handvatten om ouderen met psychiatrische problematiek in de dagelijkse praktijk beter te kunnen begeleiden. 

10 oktober

4e conferentie IQ healthcare – Nothing about me without me – Waar is de patiënt in de zorg? (PAO Heyendael)

Meer informatie via www.paoheyendael.nl/iq2014 

10 oktober
7 november en
12 december

 

 

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen. Herkenning, diagnostiek en behandeling (GERION)

Vanuit een theoretisch model – het biosociale leermodel van Theodore Millon geven we in deze cursus uitleg over de persoonlijkheidsstructuur van mensen, het herkennen van deze structuur, de invloed ervan op de specifieke “levensopgaven” van de geriatrische patiënt en de wijze waarop u – en de verzorgenden en familie – eventueel probleemgedrag of intrapsychisch lijden op basis van die persoonlijkheidsstructuur het best kunt benaderen. 

16 en 17 oktober

 

Masterclass filosofie: Levinas Zekerheid over onzekerheid (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Voortdurend neemt u als arts, verplegende of geestelijk verzorger beslissingen, ondersteund en gestuurd door een uitdijend aantal voorschriften en protocollen. Kunnen en mogen die regels altijd het uitgangspunt vormen voor handelen? Is er nog een dieper liggende regel waarmee u kunt bepalen wanneer die regels mogen worden toegepast? Een laatste regel waaraan u de juistheid of onjuistheid van eigen beslissingen kunt toetsen? Over de juistheid van die beslissingen bestaat bij artsen vaak onzekerheid. Waar komt die onzekerheid vandaan, en is die op te lossen? 

Op al deze vragen zoeken we een antwoord via een filosofische bezinning op uw dagelijkse praktijk. Daarvoor maken we vooral gebruik van de filosofie van E. Levinas, de diepzinnigste denker van de 20ste eeuw (Mijn filosofie is door Auschwitz heen gegaan), en van de romanliteratuur.

U krijgt dan ook veel romantips mee naar huis. Uiteindelijk mondt de cursus uit in het antwoord op de vraag hoe het best mogelijke helpen verwezenlijkt kan worden. Accreditatie: ABAN 12 punten, VGVZ 8 punten. 

 30 oktober

 

Interne geneeskunde (Boerhaave nascholing)

In deze cursus is gekozen voor een aantal veelvoorkomende ziekten, maar ook enkele ziekten die niet vaak voorkomen maar die wel belangrijk zijn om te herkennen. 

Veelvoorkomende vragen zijn: wat te doen met de bloeddrukbehandeling bij de oudere patiënt? En hoe vaar je tussen de klippen door bij de behandeling van hartfalen of diabetes bij een patiënt met een gestoorde nierfunctie? Moet je een ECG maken bij het voorschrijven van antipsychotica, en zo ja, wat moet je er dan mee als het afwijkend is? 

Daarnaast een aantal klassieke ziekten die (soms in casusvorm) opnieuw worden belicht: de ziekte van Wegener, de ziekte van Cushing, de ziekte van Addison en de ziekte van De Quervain. Wat was dit ook al weer, hoe vaak komt het voor, en hoe relevant is het derhalve voor de eerste lijn? En hoe te handelen? 

Tenslotte: veel voorkomende maagdarmleveraandoeningen. Wat is er veranderd aan de behandeling van pancreatitis? Is er nog een indicatie voor NSAID’s bij ouderen? En wat is de achterliggende gedachte en de stand van zaken van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

10 - 14 november

 

Multidisciplinaire Masterclass Palliatieve Zorg Renesse (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Palliatieve zorg is de zorg die het lijden probeert te verlichten van patiënten, hun naasten én van de betrokken hulpverleners. Zorg die nodig is opdat ruimte ontstaat voor dat wat essentieel is: het leven op een eigen wijze afronden en afscheid nemen van dat wat belangrijk is.

Er wordt ingegaan op de verlichting van symptomen en op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze zorg goed te organiseren. Ethiek, communicatie en aandacht voor tijdig anticiperen, duidelijke coördinatie en continuïteit van de (vaak intensieve) zorg, zijn hierbij kernaspecten.

De cursus is des te waardevoller indien de cursist reeds enige praktijkervaring heeft. In de cursus wordt immers gewerkt met casusbesprekingen waarin ruimte is om te reflecteren op de eigen ervaringen. De cursus bestaat reeds sinds 1994. Ruim 600 specialisten ouderengeneeskunde hebben deze cursus gevolgd. Sinds enkele jaren staat de cursus ook open voor palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundigen (niveau  4/5). Cursisten verhogen hun Kennis Kunde Kunst over: Somatiek, psyche, begeleiding van naasten, rouw en nazorg, spiritualiteit, organisatie, communicatie en ethiek: samen keuzes maken ten aanzien van dehydratie, palliatieve sedatie, euthanasie; met wie, waarom, hoe en wanneer. Accreditatie 35 punten. 

 3 november

 

Uitdagingen bij dementie (Boerhaave nascholing)

Patiënten met dementie, maar vooral hun partner, kinderen of andere mantelzorgers en verzorgenden doen regelmatig een beroep op u huisarts of specialist ouderengeneeskunde om probleemgedrag op te lossen.

In het ochtendprogramma: de analyse en diagnostiek van probleemgedrag en de (niet-medicamenteuze) interventies die je hierbij kunt toepassen. Ook wordt stilgestaan bij de zin (en onzin) van het voorschrijven van psychofarmaca bij probleemgedrag van patiënten met dementie. 

Kunnen wij pijn bij dementie wel goed herkennen? Is de pijnbeleving van een patiënt met dementie wel hetzelfde als die van een gezonde oudere? En hoe behandel je pijn bij dementie? Op deze vragen hopen wij u in de middag antwoord te kunnen geven. 

En tenslotte het levenseinde; praat u daar (bijtijds) over met de patiënt en/of zijn familie? Hoe voert u zo'n gesprek en wat als uw eigen ideeën en normen verschillen met die van de patiënt en zijn familie? Of als de familie het er onderling niet over eens wat “het beste is voor vader of moeder”? 

11 december

 

Kopzorgen (PAO Heyendael)

Oogheelkundige en oorheelkundige problematiek staan centraal: Screening/diagnose/behandelmogelijkheden en revalidatie bij de oudere patiënt. Waar moet de specialist ouderengeneeskunde op bedacht zijn? Wat is de meest pragmatische aanpak? 

18 december

 

Pijn en last bij tumoren (PAO Heyendael)

In deze bijeenkomst staan de longtumoren centraal. Ingegaan wordt op incidentie, diagnostiek, behandeling en palliatieve behandelopties. 

 

2 t/m 5 februari 2015
terugkomdag najaar 2015

 

 

Masterclass Spiritualiteit in de Palliatieve Zorg (Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg)

Een programma oorspronkelijk gericht op geestelijk verzorgers met praktijkervaring in de palliatieve zorg. Vanaf 2013 is de cursus multidisciplinair gericht op geestelijk verzorgers, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en leidinggevenden met praktijkervaring in de palliatieve zorg.

Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers. Leerdoelen:

  1. Het programma is gericht op verdieping van kennis en het verruimen van de eigen vaardigheden ten aanzien van de verkenning c.q. begeleiding van spirituele behoeften van patiënten en naasten op basis van eigen casuïstiek van de deelnemers.
  2. Tevens is het programma gericht op de vertaalslag van de aangeboden stof naar de eigen praktijk en organisatie: directe collega's (artsen, verpleging en andere disciplines) als naar de gehele organisatie (zichtbaar maken van zingeving en spiritualiteit in de cultuur en beleid van de organisatie). 

5 februari 2015

 

Basiscursus Operatieve technieken (PAO Heyendael)

In de dagelijkse praktijk wordt u met enige regelmaat geconfronteerd met aandoeningen die met een eenvoudige chirurgische ingreep te behandelen zijn. Het betreft bij voorbeeld een wond, abces of een oppervlakkige tumor. In deze hands-on training brengen ervaren chirurgen u in korte voordrachten de benodigde theorie bij over operatieve technieken waarna u vervolgens onder begeleiding de gelegenheid krijgt de diverse technieken te oefenen. www.paoheyendael.nl/2015bot1

 

 

 

Deel dit artikel

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Plaats een reactie

Het is op dit moment niet mogelijk om reacties te plaatsen. Excuses voor het ongemak.